Algemene voorwaarden - Deontologie

Algemene voorwaarden - Deontologie

Meester Ruben Volckaert is aangesloten bij de Orde Van Vlaamse balies aan de balie Gent. Hij oefent zijn activiteiten uit onder een rechtspersoon en is aansprakelijk voor de uitoefening van zijn beroep. De beroepsaansprakelijkheid van Meester Ruben Volckaert is verzekerd bij Ethias, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73 en bij Vanbreda Risks & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei nr. 297 en is te allen tijde beperkt tot de bedragen en dekkingsvoorwaarden van voormelde polis en eventuele uitbreidingen die daarbij genomen zouden zijn.

Meester Ruben Volckaert oefent zijn activiteiten uit in overeenstemming met alle heersende wetgeving en deontologische normen.

Het ereloon wordt op basis van de wet en de deontologie begroot op basis van een aantal afzonderlijke specifieke parameters. Het belang van de zaak (zonder noodzakelijk rechtstreeks verband met de eigenlijke waarde van het dossier en/of geschil) neemt daarbij een grote rol in zoals dat ook geldt voor de eigenlijke kwantiteit van de (te leveren) prestaties en de aard van de zaak. Desgevallend kan de spoedeisendheid van de zaak eveneens een in rekening te brengen aspect zijn. De advocaat kan ook rekening houden met de financiële draagkracht van de cliënt bij het begroten van zijn ereloon en bespreekt het ereloon op voorhand met de cliënt.

Meester Ruben Volckaert hanteert een basisuurtarief dat varieert tussen 125 en 175 euro. Voor eventuele externe medewerkers en specialisten in hun vak wordt een gelijkaardig tarief gehanteerd in functie van de specialisatie, ervaring en aard van de tussenkomst van deze derden.

In bepaalde gevallen kan een forfaitair bedrag worden afgesproken met de cliënt afhankelijk van het dossier.

Het is onmogelijk om bij aanvang van de prestaties met zekerheid vast te stellen wat het totaal van de aan te rekenen erelonen en kosten zullen zijn gezien het verloop van een dossier en/of procedure niet op voorhand kan worden ingeschat.

In de mate van het mogelijke zullen er op voorhand provisies worden aangerekend aan de cliënt. Het niet tijdig betalen van deze provisies kan een schorsing van de prestaties met zich meebrengen.

Het ereloon vergoedt de juridische prestaties van Meester Ruben Volckaert. Eventuele kosten (bibliotheek, secretariaat, beroepsopleiding, informatica- en communicatieapparatuur, briefwisseling, prints, kosten gerechtsdeurwaarder …) worden hetzij aangerekend aan de reële kostprijs, hetzij aan de hand van een vast percentage ten belope van 10% op het ereloon.

De inhoud van deze website en de websites waarnaar verwezen worden (eveneens onder het (gedeelde) beheer van Ruben Volckaert) met inbegrip van de ter beschikking gestelde teksten, tools, beelden, grafisch materiaal, logo’s,... alsook de paginavorming, uitgeschreven programma’s en gebruikte software worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Ruben Volckaert of derden waarmee Ruben Volckaert daaromtrent contractuele afspraken heeft gemaakt.

Tenzij daarvoor een voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ruben Volckaert of de betrokken derde(n) verkregen werd, is het ten strengste verboden de inhoud van deze website te reproduceren, verspreiden, verkopen of op enige andere wijze te gaan exploiteren.

De gebruiker van deze website verbindt er zich toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ruben Volckaert of de betrokken derden.

Ruben Volckaert geeft echter wel de door Ruben Volckaert (en de eventuele co-auteurs: Meester Siriam Keeta, Juriste-BIV-makelaar Margot Van Melle) zelf geschreven en uitgegeven teksten in licentie volgens de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0). Via deze licentie maakt Ruben Volckaert het haar gebruikers mogelijk haar werk te kopiëren, verspreiden, tonen en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op haar werk gebaseerd is, doch onder een aantal voorwaarden:

  • BY: de gebruiker dient te allen tijde melding te maken van Ruben Volckaert (en zijn co-auteurs) als auteur van de gebruikte teksten;
  • NC: de gebruiker mag de teksten en al dan niet daaruit afgeleide werken, niet gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • SA: de gebruiker mag de teksten bewerken op voorwaarde dat het daar uit ontstane afgeleide materiaal onder dezelfde licentie wordt vrijgegeven als het originele werk.

De inhoud op deze website is uitsluitend informatief van aard. De aangeboden informatie kan in geen enkel geval beschouwd worden als een gespecialiseerd juridisch of deskundigenadvies. Op geen enkel moment kunnen er rechten ontleend worden aan de ter beschikking gestelde informatie.

Hoewel Ruben Volckaert de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, stelt Ruben Volckaert zich niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Ruben Volckaert stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de website.

Indien u als gebruiker onjuistheden, onvolledigheden of veroudering van de aangeboden informatie zou opmerken, vragen wij u om ons daar op te wijzen en contact met ons op te nemen.

Op geen enkele wijze kan Ruben Volckaert aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de daarop aangeboden inhoud.

Ruben Volckaert kan niet verplicht worden de informatie op de website up-to-date te houden en heeft steeds het recht om de website, zonder enige melding daarvan, offline te halen of te wijzigingen.

Ongeacht tegenover wie, kan Ruben Volckaert in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, werkonderbrekingen, verlies van computergegevens, beschadiging aan programma’s, apparatuur of andere activa van de gebruiker.

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van overheden, instanties, organisaties en andere derden beheerde bronnen. Ruben Volckaert heeft over deze websites geen enkel zeggenschap, technische of inhoudelijke controle en biedt daarom ook geen enkele garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Evenmin staat Ruben Volckaert in voor de beschikbaarheid van deze websites, behoudens voor zover deze onder zijn rechtstreeks beheer zouden staan.

De hyperlinks naar andere websites houden geen bekrachtiging of aanbeveling in van de inhoud die aldaar geboden wordt. De hyperlinks worden de gebruiker louter ter informatie en voor zijn eigen gebruiksgemak aangeboden. Het gebruik van de hyperlinks is voor eigen risico van de gebruiker.

Ruben Volckaert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het raadplegen van deze externe websites, het gebruik, de inhoud of beschikbaarheid ervan.

Ruben Volckaert behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met in begrip van deze disclaimer en de andere verklaringen, te allen tijde te wijzigen zonder hierover nadere melding te moeten maken. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de andere verklaringen, gewijzigd is.

Alle informatie en gebruikerspecifieke gegevens worden steeds in overeenstemming met de Europeesrechtelijke en Belgische wetgeving bijgehouden, gebruikt en verwerkt. Alle informatie is steeds op eerste verzoek verkrijgbaar door de gebruiker die steeds zijn gegevens kan opvragen, aanpassen en laten verwijderen

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil naar aanleiding van een bezoek aan of gebruik van deze website, zijn uitsluitend de rechtscolleges van het arrondissement Gent bevoegd.